Generasjonelle, rasemessige formuesgap foreslår pensjonskamp for mange amerikanere

Den nederste halvdelen av landets babyboomers når det gjelder nettoformue eier bare 2%...

Cardano (ADA) mister verdi på $ 1 så langt!

Cardano (ADA) har skapt en ganske komplisert prishandling som tester nye nivåer i den øvre enden.…

McDonald's vil tilby mer bærekraftige Happy Meal -leker innen utgangen av 2025

En bildeillustrasjon av et godt måltid på McDonald's 3. november 2010 i San Francisco, ...

Juventus rekordhøyeste tap i Serie As historie mens han taklet en langsom start på sesongen 2021/22

Juventus FC -president Andrea Agnelli ser på før den italienske Serie A fotballkampen AC ...

2 Midler med høy avkastning som "krasjetett" porteføljen din

Sparegris med paraplygetty Mange ser på utbytte som bare en inntektskilde. Men…

Binance stopper derivathandel i Australia ettersom regulatorisk press øker

Binance, den største kryptovalutautvekslingen etter handelsvolum, har sluttet å tilby derivathandel i Australia. De…

CySEC trekker tilbake CIF -lisensen fra London Capital Group (Kypros)

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) kunngjorde tirsdag at Kypros investering ...

米 コ イ ン ベ ー ス が 暗号 資産 貸 付 サ ー ビ ス 提供 を 中止

米 コ イ ン ベ ー ス が 暗号 資産 貸 付 サ ー ビ ス 提供 中止 米 大 手 暗号 資産 (仮 想 通貨) 取 引 所 コ イ ン ベ ー ス (Coinbase) が, 6 月 に 発 表 し 実 施 を 予 定 し て い た 暗号 資産 貸 付 サ ー ビ ス の 提供 を 中止 す る こ と が 9月 日 日 月 月。 イ イ ベ ー の こ の。。 指摘。。 」と」 と 」と と と と と と と と と と と と と と と。 と。。。。 と。。。 , ユ ー ザ ー が コ イ ン ベ ー ス に 米 ド ル ペ ッ グ の ス テ ー ブ ル コ イ ン USDCoin (USDC) を 貸 し 出 す こ と で, 17% の apy (年利) を 得 ら れ る 「CoinbaseLend プ ロ グ ラ ム」 と 呼 ば れ る サ ー ビ ス だ. こ の サ ー ビ ス は 今年 4 月 に 発 表 さ れ てお り, ユ ー ザ ー は ウ ェ イ テ ィ ン グ リ ス ト に 登録 し ロ ー ン チ を 待 っ て い る 状態 だ っ た. ま た コ イ ン ベ ー ス は サ ー ビ ス ロ ー ン チ に あ た り 半年 以上 前 よ り SEC と 対 話 を 続 け て い た と の こ と だ. し か し SEC は 同 サ ー ビ ス が 「有 価 証券 に あ た る」理由 を コ ン ベ ー ス に 説明 せ 、 財務 ま た 財務 報告 報告 通知 通知 を 通知 通知 通知 通知 通知 通知 通知 通知 通知 す す す す す す す 月 す を を を を を を 月 月 を を 月 を を 月 を公 表 さ れ た. こ れ に 対 し コ イ ン ベ ー ス は SEC と の 対 話 続 け て い く 姿勢 を 見 せ, 「CoinbaseLend プ ロ グ ラ ム に つ い て は 少 な く と も 6 月 ま で 開始 す る こ と な い」 と 当時 説明 を し て い た が, 今 回 サ ー ビ ス の 提供 は 断 念せ ざ る を 得 な か っ た よ う だ. コ イ ン ベ ー ス は サ ー ビ ス 提供 中止 に つ い て 「当 社 は, 暗号 産業 全体 の 規 制 の 明確 化 に 向 け た 取 り 組 み を 継 続 す る 中 で, 以下 に 発 表 し た USDC apy プ ロ グ ラ ム を 開始 し な い と い う 難 し いを 下 し し た と と 説明 を し い る。 関 連 ュ ュ ス ec EC ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス コ ス ス ス ス ス ス コ ス 和 コ 和 コ コ コ 和 和 コ 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和jp/posts/9

Filecoin -prisanalyse: FIL stiger til $ 70 over natten, klar til å samle seg høyere?

TL; DR Breakdown Filecoin prisanalyse er bullish for i dag. FIL/USD gjorde enda en stigning lavere over natten. De…

TRON (TRX) sjonglerer mellom kjøpere og selgere

TRON har posisjonert seg som en av de raskeste transaksjonene som tilbyr kryptovaluta, med de nåværende nivåene ...

Binance under etterforskning av amerikanske myndigheter for mulig innsidehandel: rapport

Den globale kryptobørsen Binance er angivelig under etterforskning i USA for mulig å engasjere seg i insider ...

Chipotle vil legge til røkt bryst på menyen i en begrenset periode

Røkt brisket slutter seg til Chipotle Mexican Grills meny Kilde: Chipotle Mexican Grill Chipotle Mexican Grill på tirsdag ...

New Lucid Air har en rekkevidde på 508 mil. Er det verdt det, eller en gigantisk splurge?

En Lucid Air Grant Touring -utgave AFP via Getty Images Luxury Electric Vehicle maker Lucid kunngjorde ...

George Harrap, medstifter av Step Finance: Ingen mellommannes tid er over oss

Step Finance, forsiden til Solana (SOL/USD), lanserte nylig en automatisert market maker (AMM) som ...

Britannia Global Markets lanserer Prime Brokerage Service

Britannia Global Markets (BGM), som er meglerarmen til London-hovedkontoret Britannia Financial Group, kunngjorde ...

JPMorgan sier at du kjøper den S&P 500 -dipen, men du vil kanskje se på dette diagrammet først

For de der ute som fortsatt slikker sårene sine fra et salg som sannsynligvis til og med tenåringen din ...

FT 業界 に も NFT の 波 は 来 る? ト ー ハ ン と J J MBJ ら 参 入

メ デ ィ ア ド ゥ と ト ー ハ ン が 「NFT デ ジ タ ル 特 典 付 き 出版物」 電子 書籍 取 次 の メ デ ィ ア ド ゥ と 出版 取 次 大 手 ト ー ハ ン に よ る 「NFT デ ジ タ ル 特 典 付 き 出版物」 が, 10 月 12 日 か ら 順次 全国 の 書店 に て 販 売 さ れ る こ とが 分 か っ た. 第一 弾 と し て 販 売 さ れ る NFT は, 扶桑 社 と 主婦 の 友 社 の 雑 誌 お よ び 写真 集 の 関 連 の 合計 3 タ イ ト ル と の こ と. ま た 発 表 に よ る と こ の NFT は, メ デ ィ ア ド ゥ 開 発 の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 技術 を 基 盤 と し てい る と の こ と. 購入 し た 出版物 な ど の 特 典 と し て 入手 が で き, NFT を 活用 し た 資産 的 価 値 を 持 つ デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ を 総 称 し て 「NFT デ ジ タ ル 特 典」 と し, 同 社 は 商標 登録 に 出 願 中 と の こ と だ. 出版物 に 添 付 さ れ た カ ー ド 上 の 16 桁 の ギ フ ト コ ー ド を ユ ー ザ ー が デ バ イ ス で 読 み 込 み む こ と で, こ の 「NFT デ ジ タ ル 特 典」 を 入手 で き る 仕 ​​組 み の よ う だ. さ ら に メ デ ィ ア ド ゥ は NFT マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス を 10 月 12日 正午 よ り 開始 予 定 で あ る こ と も 発 表 し た. こ の マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス は デ ジ タ ル の フ ァ ン ア イ テ ム と し て の NFT を 発 行 · 販 売 で き, 「NFT デ ジ タ ル 特 典」 の 発 行 も 可能 な プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と 説明 さ れ て い る. 電子 書籍 取 次 モ バ イ ルブ ッ ク · ジ ェ ー ピ ー も 参 入 ま た 先 週 17 日, メ デ ィ ア ド ゥ と 同 じ く 電子 書籍 取 次 事業 行 う モ バ イ ル ブ ッ ク · ジ ェ ー ピ ー (MBJ) も NFT 事業 へ 参 入 を 発 表 し た .MBJ は, ロ イ ヤ リ テ ィ バ ン ク と の 共同 事業 で, 出版社 の 持 つNFT を 付 与 与 販 売 る サ サ イ を 2021 年 10 月末 に す す て ー ー ー ー ー ー プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ複製 画 を 取 り 扱 う こ と が 発 表 さ れ て い る. こ れ は 実 物 の 複製 画 に NFT を 付 与 す る 取 り 組 み だ が, 今後 同 社 は 出版社 の コ ン テ ン ツ に NFT を 付 与 し 販 売 す る サ イ ト や, ユ ー ザ ー 同 士 が 売 買 す る オ ー ク シ ョ ン サ イ ト, NFT を た 書籍 の 特 雑 雑 FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FT FTと は, Ikke ombyttelige Token (ノ ン フ ァ ン ジ ブ ル · ト ー ク ン) の 略 で, 代替 が 不可能 な ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 上 で 発 行 さ れ た ト ー ク ン を 指 す .NFT の 規格 で 発 行 さ れ た ト ー ク ン は, そ の ト ー ク ン 2 つ XNUMX つFT 個別 の 価 値 を 持 つ。 そ の た め FT NFT を 画像 や 映像 な ど デ ジ ジ タ ル デー タ と 紐 付 け る こ と で, デ ジ タ ル デ ー タ の 個別 の 価 値 を 表現 す る こ と に 活用 さ れ て い る. デ ジ タ ル ア ー ト や ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ゲ ー ム な ど で 現在 多 く 活用 さ れ, そ の 市場 規模 は 拡 大 し て い る. 日本 国内 で も 今 回の 出版 業界 企業 限 ら ず 、 各 業界 大 手 企業 の 参 が て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て

Terra -prisanalyse: LUNA tester fortsatt støtte på 26.5 dollar, klar til å gå høyere i dag?

TL; DR Breakdown Terra prisanalyse er bullish for i dag. LUNA/USD begynner å snu til oppsiden ...

Californias lov om ny lønn forstyrrer detaljhandelens Made-In-USA-drøm

Klesarbeidere inne i American Apparel -fabrikken. Los Angeles hovedkvarter for amerikansk… [+] Apparel…

Ny CySEC -leder for å åpne iFX EXPO International 2021!

iFX EXPO International, Cyprus vil bli et overskriftsshow innen fintech og finans ...

Shell -investorer får overraskelse på 7 milliarder dollar på skiferavtale

(Bloomberg) - Aksjonærene i Royal Dutch Shell Plc vil få en uventet utbetaling på 7 milliarder dollar etter at ...

OST ー ケ ー コ イ ン ャ ャ パ ン が IOST 保有 者 へ の DON エ ア ド ロ ッ に 対 、 国内 取 引 所 で 対 対 分 か か れ る

オ ー ケ ー コ イ ン ジ ャ パ ン が DON エ ア ド ロ ッ プ 対 応 へ 国内 暗号 資産 (仮 想 通貨) 取 引 所 の OKCoinJapan (オ ー ケ ー コ イ ン ジ ャ パ ン) が, 同 社 の 取 り 扱 い の 暗号 資産 Iost の 保有 者 に 対 し て, 9 月 下旬 に 実 施予 定 の 「Donnie Finance 」に よ る DON エ ア ド ロ ッ プ に 対 応 す る こ と を 9 月 21 日 発 表 し た.「Donnie Finance」は 韓国 拠 点 の プ ロ ジ ェ ク ト で, Iost の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 上 に 構築 さ れ た 分散 型 金融 (defi) プ ラ ッ ト フ ォ ー ム .DON は「 Donnie Finance 」の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で 使用 さ れ る ガ バ ナ ン ス ト ー ク ン だ. 日本 時間 で 9 月 30 日 17 時 以降 に 行 わ れ る Iost の 保有 量 の ス ナ ッ プ シ ョ ッ ト に 準 じ て, DON 総 供給 量 の 5% が 対 象 者 に 支 払 わ れ る 予 定に な っ て い る. な お 「Donnie Finance」 が エ ア ド ロ ッ プ を 実 施 す る の は 今 回 2 回 目 で, 前 回 の 今年 2 月 時点 で は OKCoinJapan は Iost を 取 り 扱 っ て い な か っ た. OKCoinJapan の 発 表 に よ る と, ス ナ ッ プ シ ョ ッ ト 時 に は 1IOST 以上OST 保有 が 必要 あ り 入 入 出 金口 Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin Coin こ こ Coin こ こ Coin Coin Coin Coin Coin Coin 、 Coin 、 、 9 ⽇ 30:.. 16~ ス ナ ッ プ シ ョ ッ ト 取得 後 ま で 停止 と な る OKCoinJapan は, エ ア ド ロ ッ プ さ れ た DON の 付 与 方法 · 時期 に つ い て は 「対 応 方針 が 確定 し た ら」 改 め て 案 内 を す る と し て い る な お 先 日 00 月 9 日, 国内 暗号 資産 取 引 所 で あ る コ イ ン チ ェ ッ ク が DON エ ア ド ロ ッ プ に 対 応 し な い こ と を 発 表 し て い た. コ イ ン チ ェ ッ ク は 対 応 し な い 理由 と し て 「現時 点 に お い て DON の 流動 性 お よ び 技術 的 安全 性 等 が 当 社 の 定 め る 基準 を満 た し て い る こ と が 確認 で き て い な い た め, 当 社 は 本 エ ア ド ロ ッ プ に 参加 し な い 方針 」と 公式 ブ ロ グ で 発 表 し て い た. 国内 で 現在 Iost を 取 り 扱 う の は, コ イ ン チ ェ ッ ク と OKCoinJapan の 17 社 だ か, 今 回 のエ ア ド ロ プ に 関 し て は 対 が 分 か れ る と と ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

Algorand prisanalyse: ALGO begynner å bevege seg høyere etter den andre retesten på $ 1.50 støtte

TL; DR Breakdown Algorand prisanalyse er bullish for i dag. ALGO/USD så en annen test på $ 1.50 ...

Chainlink VRF for å bekrefte tilfeldighet for Block Ape -saks

Block Ape Scissors har nylig kunngjort integrasjonen av Chainlink på plattformen som en desentralisert ...

J&J Covid vaksine booster shot er 94% effektivt når det gis etter to måneder

Johnson & Johnsons boosterskudd Covid-19 er 94% effektivt når det administreres to måneder etter det første ...

Revolut, fintech-spilleren på 33 milliarder dollar, rullerer ut provisjonsfri aksjehandel i USA

Revoluts administrerende direktør Nikolay Storonsky taler på scenen på TechCrunch Disrupt -konferansen i San Francisco, California. Kimberly ...

3 ting merker må gjøre for å overholde 'Green Claims Code'

CMA -veiledningen oppfordrer merker til å vise informasjon om bærekraft via QR -koder på produktet ... [+]…

Adrian Cheng slår seg sammen med Covid -testfirmaet Prenetics for større tilgjengelighet i helsevesenet

Adrian Cheng, administrerende direktør i eiendomsgiganten New World Development, har søkt muligheter som ikke ...

Har du fremtidsbeskyttet meglerhuset ditt?

Globale meglerhus står overfor et stadig mer konkurransedyktig miljø, med en eksponentiell økning i interessen for detaljhandel ...

Denne ukens utsalg, brakt til deg med bokstaven 'C': Morning Brief

Denne artikkelen dukket opp først i Morning Brief. Få Morning Brief sendt direkte til din ...